اتصال ركورد به درختواره موضوعي در سامانه پيشرفته ارتباط بانك‌ها با هم در سامانه پيشرفته اضافه اطلاعات پايه در سامانه پيشرفته اضافه عنوان به جعبه‌هاي صفحه نخست ايجاد كاربر در سامانه پيشرفته ايجاد و ويرايش ارجاعات و مترادفات تبديل بانك اطلاعات به رده اطلاعات تعيين دسترسي در سامانه پيشرفته تغيير رمز در سامانه پيشرفته تغيير رنگ صفحه در سامانه پيشرفته تقطيع متن و انتقال به بانك از پيش ساخته‌شده تقطيع متن و انتقال به بانك جديد تقطيع متن و ايجاد ركورد از قطعات تكرار داده‌ها در فيلدها تكرار داده‌ها در فيلدهاي سامانه پيشرفته ثبت رتبه يك سايت در سامانه پيشرفته ثبت ركورد جديد در سامانه جستجو در سامانه پيشرفته خروجي گرفتن از درختواره‌ها در سامانه پيشرفته خروجي گرفتن از ركوردها در سامانه پيشرفته ساختن بانك اطلاعات ساختن بانك در سامانه پيشرفته ساختن فرم در بانك اطلاعات ساختن فرم در سامانه پيشرفته ساختن فيلد در سامانه پيشرفته شخصي‌سازي صفحه نخست سامانه ضميمه كردن فايل به ركورد مشاهده ركوردها در سامانه پيشرفته مشاهده ركوردهاي متصل به اطلاعات پايه در سامانه پيشرفته نمونه‌اي از تقطيع بيانات مقام معظّم رهبري وارد كردن بانك همراه با رده در سامانه پيشرفته وارد كردن فايل اكسل به بانك در سامانه پيشرفته ورود اطلاعات در سامانه پيشرفته ورود اطلاعات ورود به سامانه پيشرفته ورود به سامانه ويرايش اطلاعات ويرايش درختواره رده‌ها در سامانه پيشرفته ويرايش درختواره موضوعي ويرايش ركورد با استفاده از كد آن ويرايش ركوردها توسط اكسل در سامانه پيشرفته ويرايش عنوان بانك در سامانه پيشرفته ويرايش عنوان فرم و فيلد در سامانه پيشرفته يافتن ركوردهايي كه از يك فايل ضميمه استفاده مي‌كنند يك نمونه واقعي از ارتباطات وسيع ميان بانك‌ها يك نمونه واقعي از اشتراك‌گيري ميان موضوعات گزارش ويرايش‌هاي درختواره گزارش‌گيري بر اساس درختواره موضوعي در سامانه پيشرفته

مركز داده‌پردازی پويای اطلاعات اسلامی ® pdmcenter.ir